Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

Doodle

Help! Rustig 🙂

School kan overweldigend zijn en soms kan je denken: HELP! Gelukkig is er altijd een mentor die jou begeleidt. Daarnaast zijn er twee apps (Magister en Zermelo) om je op de hoogte te houden van je lesrooster en huiswerk. Tenslotte zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning als dat nodig is.
Je mentor is altijd je aanspreekpunt. Daar kun je terecht met al je vragen over school, ook al zit je in de zesde van het atheneum.

 

Lesprogramma THINK

Leerlingen krijgen ook THINK-lessen. De 5G’s staan daarin centraal: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag en Gevolg. Het is een middel om je gedachten te sturen. Met behulp van de 5G’s leren leerlingen zelf aan het roer staan. Jij hebt invloed op jouw gedachten! Het lesprogramma van THINK op school bestaat uit twaalf interactieve lessen verdeeld over drie jaren. Elke les wordt er ingezoomd op een thema zoals: gevoelens (stress & balans), gewoonte en verslaving, seksualiteit, LHBTIQ+, social media, diversiteit, vriendschappen en relaties.

Lastige vakken

Lukt het niet helemaal met Nederlands, Frans, Engels, wiskunde of het plannen van je huiswerk? Geen paniek! In klas 1 en 2 kan je steunlessen volgen. Je mentor weet hier alles van en kan samen met jou een plannetje maken. In de steunles krijg je extra uitleg en opdrachten, zodat je zo snel mogelijk weer kan aanhaken bij het vak dat jij lastig vindt.

Dyslexie

Heb je dyslexie? Op de Thorbecke bieden we goede ondersteuning, zoals de Preventieve Training Dyslexie. Ook is er jaarlijks een klankbordgroep waar ouders en/of verzorgers het dyslexiebeleid optimaliseren. Lees er meer over in het dyslexieprotocol.

DyslexieprotocolNotulen klankbord

Dyscalculie

Heb je dyscalculie? In dat geval kan het zijn dat je recht hebt op bepaalde faciliteiten. Lees er meer over in het dyscalculieprotocol.

Dyscalculieprotocol

Trainingen

Sociale vaardigheid
Sommige leerlingen vinden het lastig om op een sociale manier met klasgenoten of docenten om te gaan. Dat staat soms het leerproces in de weg. Daarom vullen alle leerlingen in klas 1 een vragenlijst in. Als daaruit blijkt dat een leerling moeite heeft met zijn sociale contacten, gaan we daarmee aan de slag. Hij kan op school een sociale vaardigheidstraining volgen.

Faalangstreductie
Kom jij helemaal niet uit de verf tijdens toetsen of presentaties omdat je zoveel stress ervaart? Faalangst kan een oorzaak zijn. In klas 1 krijg je daar al vragen over. Mocht het voor jou helpen, dan hebben we een faalangstreductietraining.

Examenvrees
Sommige leerlingen hebben zoveel last van spanning bij de gedachte aan hun examen dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Alle examenleerlingen worden door een ETAV-test gescreend op mogelijke examenvrees. Als blijkt dat een leerling examenvrees heeft, is het mogelijk op school een examenvreesreductie-training te volgen.

Schoolondersteuningsteam

Mocht de basisondersteuning niet voldoende zijn of er wordt een extra onderwijsondersteuningsbehoefte gesignaleerd door ouder(s)/verzorger(s), mentor of studieleider, dan komt het schoolondersteuningsteam in beeld. Het schoolondersteuningsteam bestaat uit: zorgcoördinator, intern begeleider, orthopedagoog, taal- en dyslexiespecialist en pedagogisch medewerkers. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met een jeugd- en gezinswerker van het Sociaal Wijkteam Zwolle.

Meer weten

Doodle

Lokaal Z11

Een leerling die behoefte heeft aan extra onderwijsondersteuning, wordt samen met zijn of haar ouders uitgenodigd voor een gesprek. Samen met het schoolondersteuningsteam wordt besproken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en of de school deze kan bieden, bijvoorbeeld ondersteuning in lokaal Z11. Het kan zijn dat er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit is een plan waarin de ondersteuning en de bijbehorende afspraken worden beschreven.

  • een rustige werkplek
  • een plek om tot rust te komen
  • een plek om je verhaal kwijt te kunnen
Doodle

Z11 staat voor

Zelfstandig worden  Zelfwaardering  Zelfafbakening
Zelfbewust worden  Zelfontplooiing  jeZelf mogen zijn

Bekijk de flyer

Samenwerking met externe partners

Jeugdarts en leerplicht
In Magister wordt de aanwezigheid van de leerlingen geregistreerd. Als een leerling regelmatig of voor langere tijd afwezig is, dan volgt hierover het gesprek:

  • De gezondheidstoestand van de leerling: welke klachten heeft de leerling?  Wat kan daar aan gedaan worden en kan de school daar een rol in spelen?
  • De studievoortgang van de leerling. Een leerling die veel afwezig is, krijgt een studieachterstand, waardoor de kans op een succesvolle schoolloopbaan kleiner wordt.

In samenwerking met de jeugdarts en/of de leerplichtambtenaar kunnen leerlingen die veel of regelmatig afwezig zijn beter begeleid worden. Eventueel kan de Jeugdarts of de Leerplichtambtenaar met de leerling (en ouder(s)/verzorger(s)) in gesprek. Vervolgens vindt er een terugkoppeling naar school plaats.

GGD IJsselland
Tijdens het tweede en vierde leerjaar wordt er bij de leerlingen de vragenlijst “jij en je gezondheid”  (gezondheidsonderzoek) afgenomen. Met dit gezondheidsonderzoek kunnen leerlingen checken hoe het met hun gezondheid staat. Als het nodig is kunnen we (jeugdverpleegkundige of jeugdarts GGD) ze adviseren, bijvoorbeeld met praktische tips of als er hulp of zorg nodig is.

Meer informatie

Jeugd- en Gezinswerk
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom leerlingen moeite hebben om op school goed te functioneren. Bijvoorbeeld: angst voor school, motivatieproblemen, problemen thuis, pesten en gepest worden, verlies van naaste. De mentor en studieleider kunnen dan vaak hulp bieden. Als er iets anders nodig is, dan kan de jeugd- en gezinswerker (voorheen schoolmaatschappelijk werker) ingeschakeld worden. Ouder(s)/verzorger(s) worden altijd betrokken. De gesprekken vinden op school plaats.

Vertrouwenspersoon

Ongewenste intimiteiten of ongewenst gedrag? Blijf er niet alleen mee zitten! Neem contact op met één van de vertrouwenspersonen op Thorbecke. Dit zijn de heer Leon Flipsen  (l.flipsen@ooz.nl)  of mevrouw Ellen Holterman  (e.holterman@ooz.nl).

Nog meer informatie nodig over de basis- en extra ondersteuning van onze school?

Schoolondersteuningsprofiel

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: