Begeleiding

Begeleiding

Doodle

Help! Rustig 🙂

Een nieuwe school kan overweldigend zijn voor brugklassers en soms kan je denken: HELP! Dan zeggen wij: rustig maar. Want je hebt altijd een mentor die jou begeleidt, twee apps (Magister voor jouw huiswerk en Zermelo voor jouw rooster) om je op de hoogte te houden en extra ondersteuning als leren niet vanzelf gaat. Jouw aanspreekpunt: de mentor. Bij je mentor kan je terecht met alle vragen over school. Ook al zit je in zesde van het atheneum.

 

Lastige vakken

Lukt het niet helemaal met Nederlands, Frans, Engels of wiskunde? Geen paniek! In klas 1 en 2 kan je steunlessen volgen. Je mentor weet hier alles van en kan samen met jou een plannetje maken. In de steunles krijg je extra uitleg en opdrachten, zodat je zo snel mogelijk weer kan aanhaken bij het vak dat jij lastig vindt.

Doodle

Lokaal Z11

Leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, kunnen op Thorbecke naar Z11: een vaste plek in de school met deskundige begeleiding. Met de leerling, de ouders en de deskundigen wordt overlegd of een leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school deze kan bieden. Er wordt dan samen een Ontwikkelingsperspectiefplan (OOP) opgesteld. Z11 biedt:

  • een stille werkplek
  • begeleidingsgesprekken
  • ondersteuning bij planning en organisatie van huiswerk
  • (preventieve) dyslexiebegeleiding
  • een plek om tot rust te komen (ook tijdens de les)
Doodle

Z11 staat voor

Zelfstandig worden  Zelfwaardering  Zelfafbakening
Zelfbewust worden  Zelfontplooiing  jeZelf mogen zijn

Bekijk de flyer

Dyslexie

Heb je dyslexie? Op Thorbecke bieden we goede ondersteuning. Ook is er een klankbordgroep waar ouders en/of verzorgers een paar keer per schooljaar het dyslexiebeleid optimaliseren.

Dyslexieprotocol

Dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie en vastgestelde ernstige rekenproblemen hebben recht op deze faciliteiten.

Dyscalculieprotocol

Lesprogramma THINK

Leerlingen krijgen ook THINK-lessen. De 5G’s staan daarin centraal: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag en Gevolg. Het is een middel om je gedachten te sturen. Met behulp van de 5G’s leren leerlingen zelf aan het roer staan. Jij hebt invloed op jouw gedachten! Het lesprogramma van THINK op school bestaat uit twaalf interactieve lessen verdeeld over drie jaren. Elke les wordt er ingezoomd op een thema zoals: gevoelens (stress & balans), gewoonte en verslaving, seksualiteit, LHBTIQ+, social media, diversiteit, vriendschappen en relaties.

Trainingen

Sociale vaardigheid
Sommige leerlingen vinden het lastig om op een sociale manier met klasgenoten of docenten om te gaan. Dat staat soms het leerproces in de weg. Daarom vullen alle leerlingen in klas 1 een vragenlijst in. Als daaruit blijkt dat een leerling moeite heeft met zijn sociale contacten, gaan we daarmee aan de slag. Hij kan op school een sociale vaardigheidstraining volgen.

Faalangstreductie
Kom jij helemaal niet uit de verf tijdens toetsen of presentaties omdat je zoveel stress ervaart? Faalangst kan een oorzaak zijn. In klas 1 krijg je daar al vragen over. Mocht het voor jou helpen, dan hebben we een faalangstreductietraining.

Examenvrees
Sommige leerlingen hebben zoveel last van spanning bij de gedachte aan hun examen dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Alle examenleerlingen worden door een ETAV-test gescreend op mogelijke examenvrees. Als blijkt dat een leerling examenvrees heeft, is het mogelijk op school een examenvreesreductie-training te volgen.

Schoolondersteuningsteam

Mochten de trainingen niet voldoende zijn en heeft een leerling meer begeleiding nodig, dan is er ook een schoolondersteuningsteam met daarin: zorgcoördinator, intern begeleider, jeugd- en gezinswerker, orthopedagoog, taal- en dyslexiespecialist, remedial teacher en pedagogisch medewerkers. Het team (of deel daarvan) komt geregeld bij elkaar om de leerlingen de juiste gezamenlijke begeleiding te bieden.

Meer weten

Samenwerking met externe partners

Jeugdarts en leerplicht
In Magister wordt de aanwezigheid van de leerlingen geregistreerd. Als een leerling regelmatig of voor langere tijd afwezig is, dan volgt hierover het gesprek:

  • De gezondheidstoestand van de leerling: welke klachten heeft de leerling?  Wat kan daar aan gedaan worden en kan de school daar een rol in spelen?
  • De studievoortgang van de leerling. Een leerling die veel afwezig is, krijgt een studieachterstand, waardoor de kans op een succesvolle schoolloopbaan kleiner wordt.

In samenwerking met de jeugdarts en/of de leerplichtambtenaar kunnen leerlingen die veel of regelmatig afwezig zijn beter begeleid worden. Eventueel kan de Jeugdarts of de Leerplichtambtenaar met de leerling (en ouder(s)/verzorger(s)) in gesprek. Vervolgens vindt er een terugkoppeling naar school plaats.

GGD IJsselland
Tijdens het tweede en vierde leerjaar wordt er bij de leerlingen de vragenlijst “jij en je gezondheid”  (gezondheidsonderzoek) afgenomen. Met dit gezondheidsonderzoek kunnen leerlingen checken hoe het met hun gezondheid staat. Als het nodig is kunnen we (jeugdverpleegkundige of jeugdarts GGD) ze adviseren, bijvoorbeeld met praktische tips of als er hulp of zorg nodig is.

Meer informatie

Jeugd- en Gezinswerk
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom leerlingen moeite hebben om op school goed te functioneren. Bijvoorbeeld: angst voor school, motivatieproblemen, problemen thuis, pesten en gepest worden, verlies van naaste. De mentor en studieleider kunnen dan vaak hulp bieden. Als er iets anders nodig is, dan kan de jeugd- en gezinswerker (voorheen schoolmaatschappelijk werker) ingeschakeld worden. Ouder(s)/verzorger(s) worden altijd betrokken. De gesprekken vinden op school plaats.

Contactpersoon

Ongewenste intimiteiten? Blijf er niet alleen mee zitten. Neem contact met één van de vertrouwenspersonen op de Thorbecke. De heer Leon Flipsen  (l.flipsen@ooz.nl)  of mevrouw Ellen Holterman  (e.holterman@ooz.nl)

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: