Informatie

Gedragsregels

1. Als een leerling uit de les gestuurd wordt, meldt hij zich in lokaal 210a (administratief medewerker) of bij de studieleider. De studieleider of de administratief medewerker hoort de leerling en de docent en neemt de benodigde (straf)maatregelen. Als een leerling er herhaaldelijk uit gestuurd wordt, neemt de studieleider contact op met ouders.

2. Tijdens leswisselingen ga je niet naar buiten als dat niet nodig is. De pauzes zijn om de twee (of drie) uur. De tijd tussen de lessen is er om van lokaal naar lokaal te gaan.

3. Alcohol, drugs en (nep)wapens zijn in en om de school verboden. Gebruik en aanzet tot gebruik van alcoholische dranken, drugs en (nep)wapens is verboden in en rond de school. De conciërges hebben het recht om, in overleg met de directeur, de inhoud van de kluisjes te controleren op vuurwerk, wapens en drugs. Een onaangekondigde kluiscontrole, eventueel samen met politie, kan uitgevoerd in het kader van preventie.

4. Verboden is het ook om vuurwerk in bezit te hebben, anderen aan te zetten tot gebruik of zelf te gebruiken. De conciërges hebben het recht om, in overleg met de directeur, de inhoud van de kluisjes te controleren op vuurwerk, wapens en drugs. Een onaangekondigde kluiscontrole, eventueel samen met politie, kan uitgevoerd in het kader van preventie.

5. Wij zijn een rookvrije school. In en om de school mag je niet roken.

6. Leerlingen moeten elke schooldag van het 1e t/m het 8e uur beschikbaar zijn voor lessen (baantjes e.d. dus pas na 15.40 uur) in verband met mogelijke roosterwijzigingen.

7. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor feestavonden en klassenavonden buiten het schoolgebouw. Alleen bij feestavonden in het gebouw wordt gezorgd voor voldoende toezicht door personeel.

8. Wanneer schooleigendommen door onvoorzichtigheid, onverschilligheid of opzet worden beschadigd, bepaalt de directeur het bedrag aan schadevergoeding. Bij schade aan practicummaterialen (natuur- en scheikunde, biologie) dient in geval van onvoorzichtigheid van de leerling, ter beoordeling aan de docent(e) en/of technisch onderwijsassistent(e), een deel van de kosten te worden betaald. Bij schade aan practicummaterialen door opzet of grote onverschilligheid vindt, na overleg tussen leraar en technisch onderwijsassistent, volledige vergoeding door de leerling plaats. Leerlingen zijn te allen tijd verantwoordelijk voor de door hen mee naar school gebrachte persoonlijke eigendommen. Dat geldt ook indien deze uit eigen beweging ter bewaring afgegeven zijn. De school kan in geval van verlies, diefstal of schade van deze persoonlijke eigendommen derhalve niet aansprakelijk gesteld worden. Uiteraard bieden we wel zoveel mogelijk hulp bij aangifte of zoeken. Het gebruik van een kluisje wordt aanbevolen.

9. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en de praktijklessen mogen geen horloges en sieraden gedragen worden. Leerlingen wordt geadviseerd kostbaarheden op te bergen in hun kluisje. De school is niet aansprakelijk voor sieraden en andere kostbaarheden die meegenomen worden in deze lessen. Ook voor andere vakken bijv. techniek, natuurkunde, scheikunde en verzorging kunnen om veiligheidsredenen eisen aan de kleding of haardracht van de leerlingen gesteld worden.

10. Leerlingen hebben vrijheid van uiterlijk. Bepaalde kleding kan worden verboden vanwege veiligheid of omdat ze aanstoot kunnen geven. Het dragen van gezichtssluiers kan om opvoedkundige redenen niet worden toegestaan. Ook kan dat niet omdat het in dat geval onmogelijk is om kennis over te dragen en met elkaar in gesprek te zijn.

11. Fietsen op het A-plein moeten binnen de gele lijnen, in de klemmen of tussen de “nietjes” geplaatst worden.

12. Kluissleutels mogen onderling niet geruild worden zonder het aan de conciërges door te geven. Ben je je sleutel vergeten, dan kun je tegen betaling van €0,50 je kluis door de conciërge laten openen. Een nieuwe kluissleutel kan tegen betaling van €10 verkregen worden bij de conciërges.

13. Zet je brommer/ scooter uit voor het toegangshek en loop naar de stalling. Dat geldt ook bij het verlaten van het plein.

14. Als je corvee hebt moet je je bij de eerste bel melden bij de conciërges.
15. Tijdens tussenuren mag je niet in de hal beneden verblijven. Je gaat dan naar de aula.

16. Tassen moet je tijdens tussenuren/pauzes in je kluis of onder de kapstokken neerleggen. Tassen die elders liggen worden door de conciërges weggehaald. Op het eind van de dag moeten de tassen en gymspullen opgeborgen worden in de kluisjes.

17. Je mag de lift gebruiken als je een liftpas bij de studieleider hebt opgehaald.

18. De buitendeur onder de trap bij de lift in gebouw A (bij lokaal 001-005) mag alleen als uitgang gebruikt worden.

19. Leerlingen uit klas 1 en 2 worden geacht gedurende de schooldag op het schoolterrein te blijven.

20. Strafmaatregelen:

Tegen de handelingen van de leerlingen in strijd met de voorschriften die binnen de school gelden, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. De volgende straffen, opklimmend in zwaarte, kunnen aan leerlingen worden opgelegd: een mondelinge waarschuwing, melden bij de concierge om half 9, terugkomen in 210A, het verrichtten van straf- en/ of kluswerk, het ontzeggen van de toegang tot de lessen voor een bepaalde periode.

Voor verdergaande maatregelen kijk je op de website (regeling toelating, schorsing, verwijdering).

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: