Informatie

Leerplicht

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?
Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.

Individuele beoordeling
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient u zo spoedig mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren. De directeur kan vragen om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Vrijstellingsmogelijkheid vakantie onder schooltijd
De directeur van de school beslist of een leerling een keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geregeld in de Leerplichtwet 1969. Voor het mogelijk krijgen van verlof, gelden de volgende voorwaarden:

  • het moet gaan om een gezinsvakantie;
  • de vakantie kan niet worden opgenomen in een van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van u of uw partner. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud ‘schoolvakanties’ gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
  • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Vrijstelling voor meer dan tien dagen
Indien u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van uw kind over de aanvraag. U moet de aanvraag indienen bij de directeur van de school van uw kind. De directeur legt deze dan voor aan de leerplichtambtenaar.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met een beslissing over de vrijstelling, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.
Wilt u meer informatie over de Leerplicht van uw zoon of dochter, verwijzen we naar de informatieve website van de rijksoverheid.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: